رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه مسئولیت پزشکان

اگر خطا، اشتباه و کوتاهی پزشکان در کار و اعمال جراحی و... صورت پذیرد، پزشک مربوطه موظف به جبران خسارت وارد شده است. پزشک محترم با تهیه بیمه نامه مسؤلیت حرفه ای که در این نمایندگی با 60 درصد تخفیف صادر می شود می توان جبران خسارت فوت و نقص عضو را به شرکت بیمه واکذار کند.

بالا
Supportscreen tag