رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه مسئولیت پیراپزشکان

سالانه هزاران اتفاق ناگوار در بیمارستان ها و کلینیک ها و کلیه مراکز درمانی برای بیماران می افتد که بسیاری از آنها ناشی از خطا و اشتباه کادر درمانی و پرستاران و پیراپزشکان می باشد و آنها را موظف به پرداخت خسارت های وارد شده می کند. منطقی نیست این افراد با تهیه بیمه نامه مسؤلیت حرفه ای که با 60 درصد تخفیف صادر شده است، ریسک خطای شغلی خود را به شرکت بیمه واگذار کنند؟!؟

بالا
Supportscreen tag