رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی، صنعتی، تولیدی

اگر کارفرمای یک واحد خدماتی یا صنعتی و یا بازرگانی هستید نگران خطراتی که نیروها و مراجعه کنندگان شما را تهدید می کنند نباشید!

شما می توانید با تهیه بیمه مسؤلیت پرسنل و همچنین مراجعه کنندگان خود را در مقابل هر اتفاقی که در محل کار می افتد بیمه کنید. در این بیمه نامه کارکنان و مراجعین هم پوشش جانی دارند و هم پوشش هزینه پزشکی

بالا
Supportscreen tag